**********پنجم دی ماه سالروز زلزله بم و روز ملی کاهش خطر بلایا با شعار " آگاهی از مخاطرات،ارتقاء تاب آوری جامعه "**********حساس سازی جامعه، بهره مندی از توان مردم و آموزش همگانی از مهمترین راهکارهای کاهش خطر بلایا می باشد******سطح خطر ناشی از مخاطرات طبیعی در ایران 8 از 10 می باشد.******بطور متوسط سالانه 3 هزار ایرانی در اثر بلایای طبیعی فوت می کنند و حدود 1.5 میلیون نفر نیز تحت تاثیر قرار می گیرند******نصب و راه اندازی سیستم های پیش بینی و هشدار سیل میتواند در کاهش خطرات ناشی از سیل موثر باشد******در دنیا 40 نوع بلایاي طبیعی شناخته شده است که 32 نوع آن در ایران به وقوع می پیوندد که از این حیث جزء ده کشور بلاخیز جهان بوده و در قاره آسیا از نظر بروز بلایاي طبیعی مقام چهارم را دارا می باشیم.
تقویم
گروه آموزش و ارتقاء سلامت

چشم انداز

 

 در واحد آموزش سلامت تعالی رفتارهای سالم در جامعه اعم از سلامت محوری در رفتار و نگرش سیاستمداران ، ارتقای سلامت در برنامه ریزیهای محلی و رفتارهای سلامت گرایانه در آحاد جامعه دنبال می شود. واحد آموزش سلامت با هدف ارتقای آموزش سلامت به عنوان فرآیند قادرسازی مردم برای افزایش کنترل بر سلامت و بهبود سلامت خود و جامعه و همچنین توسعه سیستم های آموزش برای سلامت ، بر آن است تا ضمن هماهنگی با واحدهای درون بخشی سلامت، با راهبری مداخلات آموزش سلامت همگانی مبتنی بر برنامه های نظام سلامت ، سازماندهی و استانداردسازی کلیه فعالیتهای آموزشی ،اطلاع رسانی برنامه های سلامت از طریق ارتباط مستمر و تعامل سازنده با اصحاب رسانه و همچنین سازماندهی ارتباطات برون بخشی ، نسبت به ارتقای سطح آگاهی ، اصلاح نگرش و توسعه رفتارهای سالم درجامعه بکوشد.

 

خدمات

 

واحد آموزش سلامت واحدی است که با طراحی ، اجرا و ارزشیابی برنامه های آموزشی ، ارتباطی و اطلاع رسانی، به نیت ارتقاء سواد بهداشتی و نگرش در  عملکرد فرد و جامعه گام بر می دارد. مسئوولیتهای این واحد بر چهار محور آموزش ، ارتباطات ، اطلاعات و تولیدات رسانه ای استوار است .

 

الف- آموزش

1-آموزش جامعه :

.- درج مقاله های بهداشتی در جراید باهمکاری روابط عمومی به منظور آموزش واطلاع رسانی  

.-هماهنگی،همکاری­ و پیگیری در اجرای برنامه های آموزشی از طریق­صدای­ مرکز دزفول(بصورت­سخنرانی­وپخش اطلاعیه وخبر).

. - تولید و توزیع­رسانه­های­آموزشی­

. -     اجرای برنامه بسیجی الگوی زندگی سالم با هدف تربیت مربیان بسیجی و آموزش بسیجیان.

.  -    طراحی و اجرای برنامه های آموزشی جهت گروه هدف کاروانهای راهیان نور

.- طراحی­ و اجرای­ برنامه­ های­ آموزشی­ جهت ­کلیه­ گروههای­ هدف­ با توجه­ به­ اولویتهای­ سلامت.

. -  برگزاری بسیج های اجتماعی

. -اجرای برنامه آیین تندرستی  حوزه های علمیه

2-توانمندسازی کارشناسان

-.  انجام­نیازسنجی­آموزشی­ازکلیه کارشناسان ستاد­ بر مبنای شغل و حرفه.

-. توانمندسازی کلیه پرسنل بابرگزاری جلسات و کارگاههای تخصصی

-.  نظارت برفرایند تولید و ارزشیابی رسانه های آموزشی .

-.  تنظیم شناسنامه های آموزشی

- .پیگیری ومدیریت در جهت اجرای صحیح کلاسهای باز آموزی ضمن خدمت کارکنان ونظارت وارزشیابی وهماهنگی مکانهای آموزشی

- .برگزاری جلسات آموزشی در راستای برنامه های آموزش بهداشت در مراکز محیطی با رابطان آموزش سلامت

3-برنامه های مشارکتی

-.   برقراری ارتباط و هماهنگی مستمر با سازمانها؛ادارات و ارگانهای موثر در آموزش همگانی جامعه

-.  اجرای برنامه آموزشی بسیجی الگوی زندگی سالم با همکاری بسیج سازندگی.

ب- ارتباطات

1- درون بخشی :

-.      برقراری ارتباط مستمر با سایر گروهها وواحدهای ستادی معاونت بهداشتی به منظور تعیین و تدوین نیازهای آموزشی و طراحی منظم برنامه های آموزشی در سطح دانشگاه در قالب کمیته های آموزش سلامت .

-.      پایش ، نظارت و کنترل فعالیتهای آموزشی ستاد مراکز بهداشتی شهرهای تحت پوشش دانشگاه

2- برون بخشی :

-.برقراری ارتباط مستمرباسازمانهاوارگانهای موثردرآموزش همگانی جامعه

3- رسانه های جمعی :

-.ارتباط مستمر با  صدا در خصوص اجرای برنامه های رادیویی با توجه به اولویتهای سلامت  مناطق تحت پوشش و مناسبتهای بهداشتی.

-. ارتباط مستمر با  با  جراید محلی و خبرگزاری جمهوری اسلامی در خصوص درج مطالب بهداشتی با همکاری روابط عمومی.

 ج- تولید رسانه

1- فرایند تولید رسانه  

-.      توجه به اولویتهای آموزشی و بهداشتی در طراحی و تولید رسانه ( نیازسنجی آموزشی ).

-.      هدایت و نظارت بر استاندارد بودن رسانه های تولیدی.

-.  هماهنگی با سایر گروهها در خصوص تولید رسانه .

2- بانک رسانه :

-. آرشیو رسانه های ارسالی( پمفلت ، لیفلت، پوستر، .............) به منظور ایجاد بانک اطلاعات رسانه

-.  ایجاد بانک پیام های بهداشتی .

-. آرشیو کتابها ی؛ مجله ها و سایر نشریات ارسالی در کتابخانه.

د- اطلاعات

1-مداخلات :

-.      تدوین برنامه عملیاتی .

-.      تهیه عملکرد واحد آموزش سلامت

-.      جمع بندی و نظارت بر آمار آموزشی با موضوعات مختلف بهداشتی جهت عامه مردم.

-.      ارایه خدمات مشاوره ای در زمینه اطلاعات تخصصی آموزش سلامت.

2- پژوهشها :

-.      ارزشیابی رسانه های آموزشی تولیدشده در سطح شهرستان .

-.      ارزیابی کمی و کیفی ( برگزاری جلسه ، سخنران ) جلسات و کارگاههای آموزشی برگزار شده.

-.      انجام نظرسنجی در خصوص تا ثیرانواع بر نامه های آموزشی  جهت عامه مردم و رفتارهای مرتبط با سلامت.