وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دزفول

فرم ثبت اطلاعات برنامه شیوه زندگی سالم در دوره سالمندی

( ستاد شهرستان به معاونت )

 

شهرستان :                                                                                                        موضوع آموزشی : تغذیه

 

مرحله آموزشي                                           مرحله ماندگاري                    

 

کلاس های آموزشی شیوه زندگی سالم در دوره سالمندی

تعدادكل­سالمندان­تحت­پوشش شهرستان 60سال به بالا

تعداد سالمندان نیازمند آموزش

(20%كل جمعيت براي يكسال)

تعدادسالمند­آموزش­دیده

تعداد­سالمندبااطلاعات­ماندگار

زن

مرد

زن

مرد

زن

مرد

زن

مرد

شهر (سالمند 60 سال و بالاتر)

 

 

 

 

 

 

 

 

روستا ( سالمند60 سال و بالاتر )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سالمند با اطلاعات ماندگار:منظور سالمند آموزش ديده اي است كه دوماه پس از پايان آموزش به 70تا 100%سوالات پاسخ دهد. 

نام و نام خانوادگی تکمیل کننده :                                                                            مسئول بهداشت خانواده : 

 

    تاریخ تکمیل :                                                                                                    رييس مركز بهداشت:

 

                                       

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دزفول

فرم ثبت اطلاعات برنامه شیوه زندگی سالم در دوره سالمندی

 

             شهرستان :                                          مرکز بهداشتی درمانی :                                              خانه بهداشت /پایگاه :                                             موضوع آموزشی : تغذیه

 

            مرحله آموزشي                                           مرحله ماندگاري                    

 

کلاس های آموزشی شیوه زندگی سالم در دوره سالمندی

تعدادكل­سالمندان­تحت­پوشش شهرستان 60سال به بالا

تعداد سالمندان نیازمند آموزش

(20%كل جمعيت براي يكسال)

تعدادسالمند­آموزش­دیده

تعداد­سالمندبااطلاعات­ماندگار

زن

مرد

زن

مرد

زن

مرد

زن

مرد

شهر (سالمند 60 سال و بالاتر)

 

 

 

 

 

 

 

 

روستا ( سالمند60 سال و بالاتر )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سالمند با اطلاعات ماندگار:منظور سالمند آموزش ديده اي است كه دوماه پس از پايان آموزش به 70تا 100%سوالات پاسخ دهد.  

 

نام و نام خانوادگی تکمیل کننده :                           تاریخ تکمیل :                                                  مهر وامضاي مسئول :                                  

وب سایت های سلامت