**********پنجم دی ماه سالروز زلزله بم و روز ملی کاهش خطر بلایا با شعار " آگاهی از مخاطرات،ارتقاء تاب آوری جامعه "**********حساس سازی جامعه، بهره مندی از توان مردم و آموزش همگانی از مهمترین راهکارهای کاهش خطر بلایا می باشد******سطح خطر ناشی از مخاطرات طبیعی در ایران 8 از 10 می باشد.******بطور متوسط سالانه 3 هزار ایرانی در اثر بلایای طبیعی فوت می کنند و حدود 1.5 میلیون نفر نیز تحت تاثیر قرار می گیرند******نصب و راه اندازی سیستم های پیش بینی و هشدار سیل میتواند در کاهش خطرات ناشی از سیل موثر باشد******در دنیا 40 نوع بلایاي طبیعی شناخته شده است که 32 نوع آن در ایران به وقوع می پیوندد که از این حیث جزء ده کشور بلاخیز جهان بوده و در قاره آسیا از نظر بروز بلایاي طبیعی مقام چهارم را دارا می باشیم.
تقویم
مراحل اجرای بررسی مرگ در دانشگاه

بسمه تعالی

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي- معاونت سلامت

دفتر سلامت خانواده و جمعيت

اداره سلامت کودکان

 

کمیته ارتقای سلامت کودکان

خلاصه راهنما ودستوالعمل نظام مراقبت مرگ کودکان 59-1 ماهه دردانشگاه

1388

 

فهرست عناوين

گردش كار بررسي نظام مراقبت مرگ کودکان 1 تا 59 ماهه دردانشگاه

شرح مراحل گردش كار بررسي مرگ کودک دردانشگاه

  • پيوست 1: فرم گزارش فوري مرگ کودک
  • پيوست 2: پرسشنامه های بررسي مرگ کودک ودستورالعمل تکمیل آن

  پيوست 2-1: گروه بندی بیماری ها بر اساس ICD10و آشنایی مقدماتی باتعیین علت مرگ

پيوست 2-2:دستورالعمل نرم افزار فایل CSO

  • پيوست 3: فرم لیست مداخلات استخراج شده از اطلاعات نظام مراقبت کودکان خارج بیمارستانی

o                       فرم لیست مداخلات استخراج شده از اطلاعات نظام مراقبت کودکان داخل بیمارستانی

o                       فرم لیست مداخلات استخراج شده از اطلاعات نظام مراقبت کودکان دانشگاه

  • پيوست 4: ترکیب اعضا وشرح وظایف کمیته معاونت درمان بررسي مرگ کودکان 1 تا 59 ماهه

o                       ترکیب اعضا وشرح وظایف کمیته معاونت بهداشتی بررسي مرگ کودکان 1 تا 59 ماهه

o                       ترکیب اعضا وشرح وظایف کمیته دانشگاهی بررسي مرگ کودکان 1 تا 59 ماهه

  • پيوست 5: فلوچارت اجرای نظام مراقبت کودکان  در دانشگاه
  • پيوست 6: فرم جدول فعاليت تفصيلي مداخلات تعيين شده

o                                  پيوست 7: چك ليست پايش برنامه نظام مراقبت مرگ كودكان 1 تا 59 ماهه درییمارستان و دستورالعمل آن

o                       چك ليست پايش برنامه نظام مراقبت مرگ كودكان 1 تا 59 ماهه درشهرستان و دستورالعمل آن

 

 

شرح مراحل گردش كار بررسي مرگ کودک در دانشگاه

 

19. مسئول بررسی مرگ کودکان 1تا59 ماهه دانشگاه پس از دریافت گزارش فوری مرگ (پیوست 1) اطلاعات آن را 

 

 درسایت www.gehd.org درمنوی ورود سیستم درقسمت مرگ کودکان 1تا59 ماهه دانشگاه وارد می نمايند.(لازم

 

 است تعدادمرگ کودکان با مسوول ثبت مرگ دانشگاه وهمچنین ثبت احوال کنترل شود) و اطلاعات فایل ارسالی مرگ

 

کودکان شهرستانها را نیز درنرم افزار CSO دانشگاه انتقال می دهد ، وهمچنین گزارش فعالیت هاو نتيجه مداخلات

 

 انجام شده در شهرستان ها و معاونت ها (معاونت درمان وبهداشت)راهمراه با نتايج حاصل از پايش و ارزيابي در پايان

 

 هر فصل جمع بندی می کند. ویک نسخه از اطلاعات جمع بندی شده را به مسوول بررسی مرگ کودکان داخل

 

 بیمارستانی ویک نسخه دیگررا به مسوول بررسی مرگ کودکان خارج بیمارستانی تحویل دهد.

 

9. مسوول بررسی مرگ کودکان داخل بیمارستانی مداخلات استخراج شده از نرم افزارواطلاعات بدست آمده

 

ازشهرستانها را به کمک گروه کاری در معاونت درمانمورد بررسی قرارداده ولیست پیشنهادی مداخلات مرگ

 

کودکان داخل بیمارستانی)نمونه فرم درپیوست 3) وهمچنین لیست مشکلات بدست آمده(مانند فرم1درپیوست 3)

 

رابرای دستور جلسه در کمیته معاونت درمان آماده می کند.

 

مسوول بررسی مرگ کودکان خارج بیمارستانی مداخلات استخراج شده از نرم افزارواطلاعات بدست آمده

 

ازشهرستانها را به کمک گروه کاری در معاونت بهداشتی مورد بررسی قرارداده ولیست پیشنهادی مداخلات مرگ

 

کودکان خارج بیمارستانی)پیوست 3) وهمچنین لیست مشکلات بدست آمده(مانند فرم1درپیوست 3)رابرای دستور

 

جلسه در کمیته معاونت بهداشتی آماده می کند.

 

مسوول بررسی مرگ کودکان دانشگاه مداخلات استخراج شده از نرم افزارواطلاعات بدست آمده ازشهرستانها

 

ومعاونت ها را به کمک گروه کاری (مسولین بررسی مرگ داخل وخارج بیمارستانی و مسولین بررسی مرگ دانشگاه

 

های منطقه)مورد بررسی قرارداده ولیست پیشنهادی مداخلات مرگ کودکان دانشگاه (پیوست 3) وهمچنین لیست

 

مشکلات بدست آمده(مانند فرم1درپیوست 3)رابرای دستور جلسه در کمیته دانشگاه آماده می کند.

 

معاون درمان دانشگاه مسوول کمیته بررسی مرگ کودکان درمعاونت درمان می باشد که شرح وظایف کمیته

 

معاونت درمان ولیست حداقل افرادی که باید درکمیته حضور فعال داشته باشنددر پیوست 4 درج شده است.

 

معاون بهداشت دانشگاه، مسوول کمیته بررسی مرگ کودکان درمعاونت بهداشتی می باشد که شرح

 

وظایف کمیته معاونت بهداشتی ولیست حداقل افرادی که باید درکمیته حضور فعال داشته باشنددر پیوست 4 درج

 

شده است.

 

رییس دانشگاه، مسوول کمیته دانشگاهی بررسی مرگ کودکان می باشد که شرح وظایف کمیته دانشگاهی

 

ولیست حداقل افرادی که باید درکمیته حضور فعال داشته باشنددر پیوست 4 درج شده است.

 

حداقل زمان برای برگزاری کمیته های مرگ ومیر کودکان در دانشگاه ومعاونت های بهداشتی ودرمانی هر6 ماه یکبار

 

می باشد.

 

10. لیست پیشنهادی مداخلات توسط مسوول بررسی مرگ برای اعضای کمیته قرائت شودواعضاي  كميته لازم است

 

که آن را ، مورد بحث وبررسی قرار دهند و درصورت تصویب نوع مداخله، بخش یاسطح مداخله كننده و سقف زماني

 

براي اجراي مداخله را مشخص نمایند. همچنين، مسئولين اجراي پايش و ارزيابي  بايد در کميته بررسي مرگ کودکان

 

تعيين شود. در صورتي كه پس از بررسي مشخص شود كه يكي از سطوح مداخله كننده خارج ازسطح معاونت است،

 

مراتب بايد در اسرع وقت به مسوول بررسی مرگ کودکان دانشگاه گزارش گردد.واگردرکمیته دانشگاهی مشخص شود

 

كه يكي از سطوح مداخله كننده خارج ازسطح استان است، مراتب بايد در اسرع وقت به مسوول کشوری بررسی

 

مرگ کودکان گزارش گردد.

 

11. پس از مصوب شدن مداخلات وتعیین مسوول اجرای آن درکمیته ،باید به هربخش یاسطحي كه متولي مداخله

 

شناخته شده است ابلاغ با امضای رییس کمیته صادر وارسال گردد .

 

12. هربخش یاسطحي كه متولي مداخله درون سازمانی(یا پیگیری های مداخله های خارج سازمانی ) شناخته شده

 

است  بايد فعالیت های  اجرايي مداخله مصوب شده ( تکمیل فرم جدول فعالیت تفضیلی پیوست 6 یا پیگیری های

 

مداخله های خارج سازمانی)را مشخص ودر موعد مقرر به کميته تحويل دهد.

 

13.  برنامه بايد طبق جدول فعالیت های تدوین شده و زمانبندي مقرر به اجرا درآيدوگزارش پيشرفت و عدم انجام

 

فعالیت ها در زمان مقررمي بايد به مسوول بررسی مرگ جهت ارائه به کمیته ارسال شود.

 

14.  در طول اجرا، برنامه بايد مورد پايش و ارزيابي قرار گيرد تا ميزان موفقيت و نقاط ضعف احتمالي  آن مشخص شود.

 

 

نتايج به دست آمده از پايش و ارزيابي مداخله مي بايد در جدول فعالیت تفضیلی (پیوست 6) وارد شود.

 

15. در صورت وجود مشكل در اجرا یا اثر بخش نبودن مداخلات ،باید در کمیته علت آن بررسي ودر جهت رفع آن برنامه

 

ريزي شود وهمچنین راهکار دیگری به سطوح مربوطه ابلاغ کند.تا در نهايت نتيجه مطلوب حاصل گردد.

 

16. نتيجه فعالیت های انجام شده همراه با نتايج حاصل از پايش و ارزيابي در آغازهرجلسه کمیته بايد توسط مسوول

 

بررسی مرگ خوانده شود. ولیست مداخلات پیشنهادی(پیوست 3) ،جدول فعالیت های تفضیلی(پیوست 6)،

 

،صورتجلسه کمیته هاو فایل CSO «حاوی اطلاعات مرگ کودکان » بايد هر 6 ماه یک بار به مسئول کشوری بررسی

 

مرگ کودکان 1تا59 ماهه ( آخرفروردین –آخرمهرماه)درستاد مرکزی ارسال شود.

 

17و18 . مسوول بررسی مرگ کودکان داخل بیمارستانی باید سالی 1 تا 3بارازکلیه بيمارستانهاي تابعه

 

شهرستان  ومرکزاستان براساس چک لیست پایش بیمارستان(پیوست 7) داشته باشدوعملکرد بررسی مرگ

 

دربیمارستان ها راارزيابي كرده و پسخوراند حاصل از ارزيابي را درفرآيند هاي بعدي اعمال نمايند.

 

مسوول بررسی مرگ کودکان خارج بیمارستانی بایدباید سالی 2 تا 3بار از شهرستان  براساس چک لیست

 

پایش شهرستان(پیوست 7) داشته باشدوعملکرد بررسی مرگ درشهرستان ها را ارزيابي كرده و پسخوراند حاصل از

 

ارزيابي را درفرآيند هاي بعدي اعمال نمايند.

 

مسوول بررسی مرگ کودکان دانشگاه بایدحداقل 2 بازديد ماهیانه ازبيمارستانهاي و شهرستان ها  با چک

 

لیست پایش بیمارستان وشهرستان (پیوست 7) داشته باشدوعملکرد بررسی مرگ درشهرستان ها وبیمارستان ها

 

را ارزيابي كرده و پسخوراند حاصل از ارزيابي را درفرآيند هاي بعدي اعمال نمايند.