**********پنجم دی ماه سالروز زلزله بم و روز ملی کاهش خطر بلایا با شعار " آگاهی از مخاطرات،ارتقاء تاب آوری جامعه "**********حساس سازی جامعه، بهره مندی از توان مردم و آموزش همگانی از مهمترین راهکارهای کاهش خطر بلایا می باشد******سطح خطر ناشی از مخاطرات طبیعی در ایران 8 از 10 می باشد.******بطور متوسط سالانه 3 هزار ایرانی در اثر بلایای طبیعی فوت می کنند و حدود 1.5 میلیون نفر نیز تحت تاثیر قرار می گیرند******نصب و راه اندازی سیستم های پیش بینی و هشدار سیل میتواند در کاهش خطرات ناشی از سیل موثر باشد******در دنیا 40 نوع بلایاي طبیعی شناخته شده است که 32 نوع آن در ایران به وقوع می پیوندد که از این حیث جزء ده کشور بلاخیز جهان بوده و در قاره آسیا از نظر بروز بلایاي طبیعی مقام چهارم را دارا می باشیم.
تقویم
شرح وظایف

 در واحد آموزش سلامت تعالی رفتارهای سالم در جامعه اعم از سلامت محوری در رفتار و نگرش سیاستمداران ، ارتقای سلامت در برنامه ریزیهای محلی و رفتارهای سلامت گرایانه در آحاد جامعه دنبال می شود. واحد آموزش سلامت با هدف ارتقای آموزش سلامت به عنوان فرآیند قادرسازی مردم برای افزایش کنترل بر سلامت و بهبود سلامت خود و جامعه و همچنین توسعه سیستم های آموزش برای سلامت ، بر آن است تا ضمن هماهنگی با واحدهای درون بخشی سلامت، با راهبری مداخلات آموزش سلامت همگانی مبتنی بر برنامه های نظام سلامت ، سازماندهی و استانداردسازی کلیه فعالیتهای آموزشی ،اطلاع رسانی برنامه های سلامت از طریق ارتباط مستمر و تعامل سازنده با اصحاب رسانه و همچنین سازماندهی ارتباطات برون بخشی ، نسبت به ارتقای سطح آگاهی ، اصلاح نگرش و توسعه رفتارهای سالم درجامعه بکوشد.

 خدمات

واحد آموزش سلامت واحدی است که با طراحی ، اجرا و ارزشیابی برنامه های آموزشی ، ارتباطی و اطلاع رسانی، به نیت ارتقاء سواد بهداشتی و نگرش در  عملکرد فرد و جامعه گام بر می دارد. مسئوولیتهای این واحد بر چهار محور آموزش ، ارتباطات ، اطلاعات و تولیدات رسانه ای استوار است .

 

الف- آموزش

1-آموزش جامعه :

.- درج مقاله های بهداشتی در جراید باهمکاری روابط عمومی به منظور آموزش واطلاع رسانی  

.-هماهنگی،همکاری­ و پیگیری در اجرای برنامه های آموزشی از طریق­صدای­ مرکز دزفول(بصورت­سخنرانی­وپخش اطلاعیه وخبر).

. - تولید و توزیع­رسانه­های­آموزشی­

. -     اجرای برنامه بسیجی الگوی زندگی سالم با هدف تربیت مربیان بسیجی و آموزش بسیجیان.

.  -    طراحی و اجرای برنامه های آموزشی جهت گروه هدف کاروانهای راهیان نور

.- طراحی­ و اجرای­ برنامه­ های­ آموزشی­ جهت ­کلیه­ گروههای­ هدف­ با توجه­ به­ اولویتهای­ سلامت.

. -  برگزاری بسیج های اجتماعی

. -اجرای برنامه آیین تندرستی  حوزه های علمیه

2-توانمندسازی کارشناسان

-.  انجام­نیازسنجی­آموزشی­ازکلیه کارشناسان ستاد­ بر مبنای شغل و حرفه.

-. توانمندسازی کلیه پرسنل بابرگزاری جلسات و کارگاههای تخصصی

-.  نظارت برفرایند تولید و ارزشیابی رسانه های آموزشی .

-.  تنظیم شناسنامه های آموزشی

- .پیگیری ومدیریت در جهت اجرای صحیح کلاسهای باز آموزی ضمن خدمت کارکنان ونظارت وارزشیابی وهماهنگی مکانهای آموزشی

- .برگزاری جلسات آموزشی در راستای برنامه های آموزش بهداشت در مراکز محیطی با رابطان آموزش سلامت

3-برنامه های مشارکتی

-.   برقراری ارتباط و هماهنگی مستمر با سازمانها؛ادارات و ارگانهای موثر در آموزش همگانی جامعه

-.  اجرای برنامه آموزشی بسیجی الگوی زندگی سالم با همکاری بسیج سازندگی.

ب- ارتباطات

1- درون بخشی :

-.      برقراری ارتباط مستمر با سایر گروهها وواحدهای ستادی معاونت بهداشتی به منظور تعیین و تدوین نیازهای آموزشی و طراحی منظم برنامه های آموزشی در سطح دانشگاه در قالب کمیته های آموزش سلامت .

-.      پایش ، نظارت و کنترل فعالیتهای آموزشی ستاد مراکز بهداشتی شهرهای تحت پوشش دانشگاه

2- برون بخشی :

-.برقراری ارتباط مستمرباسازمانهاوارگانهای موثردرآموزش همگانی جامعه

3- رسانه های جمعی :

-.ارتباط مستمر با  صدا در خصوص اجرای برنامه های رادیویی با توجه به اولویتهای سلامت  مناطق تحت پوشش و مناسبتهای بهداشتی.

-. ارتباط مستمر با  با  جراید محلی و خبرگزاری جمهوری اسلامی در خصوص درج مطالب بهداشتی با همکاری روابط عمومی.

 ج- تولید رسانه

1- فرایند تولید رسانه  

-.      توجه به اولویتهای آموزشی و بهداشتی در طراحی و تولید رسانه ( نیازسنجی آموزشی ).

-.      هدایت و نظارت بر استاندارد بودن رسانه های تولیدی.

-.  هماهنگی با سایر گروهها در خصوص تولید رسانه .

2- بانک رسانه :

-. آرشیو رسانه های ارسالی( پمفلت ، لیفلت، پوستر، .............) به منظور ایجاد بانک اطلاعات رسانه

-.  ایجاد بانک پیام های بهداشتی .

-. آرشیو کتابها ی؛ مجله ها و سایر نشریات ارسالی در کتابخانه.

د- اطلاعات

1-مداخلات :

-.      تدوین برنامه عملیاتی .

-.      تهیه عملکرد واحد آموزش سلامت

-.      جمع بندی و نظارت بر آمار آموزشی با موضوعات مختلف بهداشتی جهت عامه مردم.

-.      ارایه خدمات مشاوره ای در زمینه اطلاعات تخصصی آموزش سلامت.

2- پژوهشها :

-.      ارزشیابی رسانه های آموزشی تولیدشده در سطح شهرستان .

-.      ارزیابی کمی و کیفی ( برگزاری جلسه ، سخنران ) جلسات و کارگاههای آموزشی برگزار شده.

-.      انجام نظرسنجی در خصوص تا ثیرانواع بر نامه های آموزشی  جهت عامه مردم و رفتارهای مرتبط با سلامت.