**********پنجم دی ماه سالروز زلزله بم و روز ملی کاهش خطر بلایا با شعار " آگاهی از مخاطرات،ارتقاء تاب آوری جامعه "**********حساس سازی جامعه، بهره مندی از توان مردم و آموزش همگانی از مهمترین راهکارهای کاهش خطر بلایا می باشد******سطح خطر ناشی از مخاطرات طبیعی در ایران 8 از 10 می باشد.******بطور متوسط سالانه 3 هزار ایرانی در اثر بلایای طبیعی فوت می کنند و حدود 1.5 میلیون نفر نیز تحت تاثیر قرار می گیرند******نصب و راه اندازی سیستم های پیش بینی و هشدار سیل میتواند در کاهش خطرات ناشی از سیل موثر باشد******در دنیا 40 نوع بلایاي طبیعی شناخته شده است که 32 نوع آن در ایران به وقوع می پیوندد که از این حیث جزء ده کشور بلاخیز جهان بوده و در قاره آسیا از نظر بروز بلایاي طبیعی مقام چهارم را دارا می باشیم.
تقویم
اهم فعالیت های گروه توسعه شبکه

اهم فعالیت های گروه توسعه شبکه :


ü             -دریافت بخشنامه ها و دستورالعمل های الحاقی از مرکز مدیریت شبکه و ابلاغ به شهرستان ها

ü      -دریافت اعتبارات بیمه روستائی از سازمان بیمه سلامت و توزیع در شهرستان های تابعه

ü      -نظارت بر فرآیند سرشماری سالیانه و ورود اطلاعات حاصل از سرشماری در سامانه

ü      -نظارت برحسن اجرای برنامه پزشک خانواده روستائی

ü      -دریافت آمارهای مرتبط با بیمه روستائی از شهرستان ها، کنترل آن ها، جمع بندی و ارسال به مرکز مدیریت شبکه

ü      -تدوین طرح گسترش و تشکیلات و بررسی پیشنهادات پیش بینی واحدهای بهداشتی

ü      -نظارت بر 2 سامانه iehs , hnis  درخصوص ورود اطلاعات و داده ها

ü      -پایش از مراکز بهداشت شهرستان های تابعه

ü      -ارزیابی پایش های مشترک با بیمه سلامت و بررسی اطلاعات ثبت شده در برنامه نرم افزاری بیمه سلامت استان و ارسال گزارش اخذ شده به مرکز بهداشت شهرستان ها

ü      -شرکت در جلسات برگزار شده در ستاد هماهنگی بیمه روستائی استان و بیمه سلامت درخصوص نحوه تعامل با بیمه و آخرین دستورالعمل بیمه روستائی و ...

ü      -توزیع پزشکان طرحی به شهرستان های تابعه

ü      -هدايت و نظارت بر مراكز آموزش بهورزي به منظور جذب و تربيت بهورزان كارآمد

ü      -بررسي و برآورد نياز شهرستان ها در زمينه بهبود استاندارد ساختمان ، تجهيزات و نيروي انساني

ü      -پایش و نظارت بر اجرای برنامه های جاری

ü      -تدوین چک لیست واحد جهت انجام پایش مراکز بهداشت شهرستان ها از مراکز بیمه روستائی

ü      -برگزاری جلسات توجیهی و آشنائی با دستورالعمل های جدید جهت روسای مراکز بهداشت و مسئولین گسترش شهرستان ها

ü      -صدور مجوز جذب پزشک در قالب برنامه بیمه روستائی

ü      -بررسی و تائید GIS  شهرستان ها

ü      -برگزاری جلسه با نمایندگان پزشکان و ماماهای شاغل در برنامه بیمه روستائی شهرستان های تابعه به منظور بیان مشکلات در حین اجرا و درنتیجه ارائه راهکار جهت حل مسائل و مشکلات