**********پنجم دی ماه سالروز زلزله بم و روز ملی کاهش خطر بلایا با شعار " آگاهی از مخاطرات،ارتقاء تاب آوری جامعه "**********حساس سازی جامعه، بهره مندی از توان مردم و آموزش همگانی از مهمترین راهکارهای کاهش خطر بلایا می باشد******سطح خطر ناشی از مخاطرات طبیعی در ایران 8 از 10 می باشد.******بطور متوسط سالانه 3 هزار ایرانی در اثر بلایای طبیعی فوت می کنند و حدود 1.5 میلیون نفر نیز تحت تاثیر قرار می گیرند******نصب و راه اندازی سیستم های پیش بینی و هشدار سیل میتواند در کاهش خطرات ناشی از سیل موثر باشد******در دنیا 40 نوع بلایاي طبیعی شناخته شده است که 32 نوع آن در ایران به وقوع می پیوندد که از این حیث جزء ده کشور بلاخیز جهان بوده و در قاره آسیا از نظر بروز بلایاي طبیعی مقام چهارم را دارا می باشیم.
تقویم
شرح وظایف گروه گسترش شبکه ها

شرح وظایف واحد گسترش شبكه ها  :

·         شناخت خصوصيات جغرافيايي ، جمعيتي و توانائي هاي بالقوه منطقه و تهيه طرحهاي جديد متناسب با شرايط اقتصادي ، فرهنگي واجتماعي در راستاي برنامه هاي توسعه كشور.

·         تعيين خط مشي و اولويت هاي منطقه در خصوص واحدهاي ارائه دهنده خدمات بهداشتي .

·         بررسي و مطالعه و برآورد محل هاي استقرار واحدهاي بهداشتي .

·         پيشنهاد ايجاد و راه اندازي واحدهاي بهداشتي درماني .

·         مطالعه و بازنگري طرح هاي گسترش با توجه به تغييرات سياسي ، جغرافيايي و جمعيتي ايجاد شده در منطقه .

·         مشاركت و برنامه ريزي در برنامه بيمه روستايي و پزشك خانواده    

·         بررسي و پيش بيني منابع و تجهيزات مورد نياز جهت راه اندازي واحدهاي بهداشتي درماني .

·         مشاركت و هماهنگي با ساير گروه هاي كارشناسي به منظور استفاده مناسب از فضا ، تجهيزات  و نيروي انسانی

·         نظارت بر نحوه توزيع اعتبارات شبكه هاي بهداشتي درماني

·         برآورد و تامين و توزيع نيروي انساني

·         آموزش وبازآموزي كاركنان (بدو خدمت وحين خدمت ) .

·         جلب مشاركت جامعه به منظور برنامه ريزي ، تامين منابع و استقرار واحدهاي بهداشتي درماني

·         تجهيز و راه اندازي مراكز آموزش بهورزي .

·         هدايت و نظارت بر مراكز آموزش بهورزي به منظور جذب و تربيت بهورزان كارآمد .

·         بررسي و برآورد نياز واحدها در زمينه بهبود استاندارد ساختمان ، تجهيزات و نيروي انساني .

·         بررسي و تحليل گزارش هاي واصله ، تهيه و ارائه گزارشات ادواري حاوي اطلاعات ، آمار ، و شاخص هاي خدمات بهداشتي جهت واحدها و اعلام نتايج به سازمان هاي ذيربط .

·         هماهنگي درون بخشي و برون بخشي در زمينه رفع نياز جامعه به واحدهاي ارائه دهنده خدمات.

·         طراحي و اجراي طرح هاي تحقيقاتي و مطالعاتي به منظور ارتقاي كميت و كيفيت ارائه خدمات در واحدهاي بهداشتي درماني ..

·                  برنامه ريزي، نظارت و مشاركت در آموزش و بازآموزي رابطين بهداشتي.

·         پايش و ارزشيابي برنامه ها ي جارى.

·         جلب و مشاركت جامعه  در توسعه و تعميق برنامه هاي نظام سلامت در سطوح ( مشاركت داوطلبان محلات ، نيروي مقاومت و نيروهاي نظامي  و انتظامي ، حوزه هاي علميه ، كانونهاي فرهنگي  هنري مساجد كشور ، سازمانهاي دولتي و غيردولتي ، مشاركت خيرين و واقفين ، مشاركت مدارس ، شوراهاي اسلامي شهر و روستا و ... )