اخبار معاونت بهداشتی
مقام معظم رهبری:
مقام معظم رهبری:
بایستی بِجِدْ مسئله‌ فرزندآوری را مهم دانست و از پیری جمعیّت ترسید.